OSP Stary Chwalim 998/112

SPECJALNOŚCI MDP

SPECJALNOŚCI POŻARNICZE DLA CZŁONKÓW

MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH

 

Zasady zdobywania specjalności pożarniczych

 

 

GRUPA: KANDYDACI

 

 FLOREK


   

1. zapoznał się z postacią św. Floriana – patrona strażaków
2. poznał ogólną historię ochrony przeciwpożarowej
3. zebrał pamiątki strażackie i zaprezentował je swoim kolegom
4. przyglądał się uroczystościom z okazji Dnia Strażaka
5. uczestniczył w uroczystej akademii zorganizowanej dla strażaków

 

WOJTEK

 

1. zainteresował się pracą strażaka
2. złożył wizytę w JR-G PSP albo OSP
3. zadawał pytania z zakresu pożarnictwa strażakowi pełniącemu służbę

4. namalował rysunek, napisał krótkie opowiadanie lub zaprezentował krótką rymowankę przedstawiającą pracę strażaka
5. przeczytał lub poprosił o przeczytanie książki "Jak Wojtek został strażakiem?"

 

STRAŻAK SAM

 

1. oglądał przebieg zawodów sportowo-pożarniczych lub ćwiczeń do nich przygotowujących
2. potrafi rozwinąć wąż pożarniczy W-25 i W-52
3. wie, jak wygląda prądownica i do czego służy
4. potrafi założyć hełm MDP wraz z pasem i toporkiem
5. pomagał przy konserwacji drobnego sprzętu pożarniczego

 

 

 

 

 

ŻAREK

 

1. zna ogólne warunki powstawania pożaru
2. nazywa podstawowy sprzęt gaśniczy będący na wyposażeniu straży
3. wie, w jaki sposób zabezpieczyć ognisko oraz jak je zagasić
4. wymyślił hasła i ostrzeżenia o tematyce przeciwpożarowej
 

 

 

 

 

GRUPA: ISKIERKI

 

ŁĄCZNIK ZWIADOWCA


 


Wiedza:
1. Zna sposoby łączności wykorzystywane w czasie działań ratowniczo-gaśniczych przez OSP i PSP.
2. Wie co oznaczają skróty OSP, JOT, MDP, Z OSP RP, GCR, PSP, JR-G, CPR, KSRG, WSKR.
3. Zna sposoby i urządzenia służące do alarmowania straży pożarnych i mieszkańców o
 grożącym niebezpieczeństwie.
4. Zna rodzaje materiałów palnych i niepalnych występujących w różnego rodzaju budynkach (mieszkalnych, biurowych, szkolnych itp.).


Umiejętności:
1. Umie powiadomić w prawidłowy sposób odpowiednie służby ratownicze o
 zaistniałym zagrożeniu.
2. Umie zastosować i pokazać znaki gestowe stosowane w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych przez straże pożarne. Umie nawiązać łączność przy pomocy radiotelefonu.
3. Umie przekazywać rozkazy lub polecenia szybko i prawidłowo osobom, do których są skierowane.
 
4. Umie prawidłowo zachować się w przypadku zauważenia zagrożenia pożarowego.
           

 

ZNAWCA ZASAD PRZECIWPOŻAROWYCH

 

Wiedza:
1. Wie, jakie są najważniejsze przyczyny powstawania pożarów, wie co sprzyja rozprzestrzenianiu się pożarów, zna zagrożenia ekologiczne.
2. Wie, jakie zasady przeciwpożarowe obowiązują na terenach leśnych i
 w gospodarstwach rolnych.
3. Wie, jaki sprzęt podręczny powinien się znajdować w gospodarstwach rolnych, szkole i w budynkach mieszkalnych.
4. Wie, jak prawidłowo użytkować urządzenia elektryczne, grzewcze i gazowe.

 

Umiejętności:

1. Umie wskazać miejsca szczególnego zagrożenia pożarowego na terenie swojej miejscowości lub miejsca pobytu.
2. Umie prawidłowo wybrać i przygotować miejsce na rozpalenie ogniska.
3. Umie posługiwać się sprzętem gaśniczym znajdującym się w gospodarstwie rolnym i
 szkole.
4. Umie wskazać miejsca i sytuacje, w których sprawcami pożaru mogą być dzieci.
        

 

POMOCNIK STRAŻAKA

 

Wiedza:
1. Zna oznakowanie funkcyjnych w OSP i MDP oraz stopnie funkcjonariuszy PSP.
2. Wie, co wchodzi w skład i do czego służy uzbrojenie osobiste strażaka.
3. Wie, jakie czynności wykonują strażacy OSP po ogłoszeniu alarmu.
4. Wie, jaki sprzęt znajduje się na wyposażeniu miejscowej OSP i do czego służy.
5. Wie, jak obsługiwać podręczny sprzęt gaśniczy.

 

Umiejętności:
1. Umie prawidłowo założyć uzbrojenie osobiste strażaka.
2. Umie prawidłowo sprawiać węże i armaturę pożarniczą.
3. Umie pomóc w konserwacji sprzętu pożarniczego i prawidłowym ułożeniu sprzętu w
 magazynie i na samochodzie bojowym.
4. Brał udział w ćwiczeniach i zawodach sportowo-pożarniczych dla MDP.
5. Umie wykonać podstawowe elementy musztry.

 

SPECJALISTA PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO

 

Wiedza:
1. Wie, jaki sprzęt zaliczamy do podręcznego sprzętu gaśniczego.
2. Wie, do czego służą poszczególne rodzaje podręcznego sprzętu gaśniczego.
3. Wie, jaki sprzęt gaśniczy powinien znajdować się w gospodarstwie rolnym.
4. Wie, jak obsługiwać podręczny sprzęt gaśniczy.

 

Umiejętności:

1. Umie zastosować w razie potrzeby podręczny sprzęt gaśniczy.
2. Umie wskazać miejsca pobierania wody do celów gaśniczych w swojej miejscowości lub miejscu pobytu.
3. Umie odróżnić rodzaje gaśnic i wskazać do gaszenia jakich rodzajów pożarów służą.
4. Umie odróżnić sprzęt służący do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem.

 

 

 

GRUPA: PŁOMYKI

 

RATOWNIK


 


Wiedza:
1. Zna adres i telefon pogotowia ratunkowego, lekarza rejonowego, najbliższego szpitala, potrafi wezwać lekarza do wypadku i przekazać dyspozytorowi potrzebne informacje.
2. Zna zawartość apteczki oraz przydatność znajdujących się w niej środków, wie gdzie jest ona przechowywana w remizie, samochodzie pożarniczym i w szkole.
3. Zna przyczyny i rodzaje oparzeń I, II i III stopnia.
4. Zna sposoby ratowania i udzielania pierwszej pomocy osobom, które zemdlały, uległy zatruciu czadem, porażeniu prądem lub piorunem.
5. Zna sposoby ratowania dzieci chorych z pożaru (wie, gdzie należy ich szukać) oraz jak ratuje się z pożaru zwierzęta domowe i ptactwo.


Umiejętności:
1. Umie przeprowadzić resuscytację, potrafi ją wykonać na fantomie.
2. Umie udzielić pierwszej pomocy w przypadku powstania rany, złamania kończyny, krwotoku oraz zwichnięcia; potrafi zorganizować opiekę nad chorym do czasu przybycia lekarza.
3. Umie udzielić pomocy przy oparzeniach, zastosować pozycję boczną ustaloną.
4. Umie zmierzyć puls u osoby poszkodowanej w różnych miejscach ciała.
5. Umie zastosować kilka sposobów przenoszenia osób poszkodowanych (bez pomocy noszy i na noszach).

 

ORGANIZATOR PRACY SPORTOWEJ

 

Wiedza:
1. Zna regulaminy zawodów sportowo-pożarniczych dla młodzieży (regulamin krajowy i CTIF), wie, jakie występują dyscypliny, potrafi te dyscypliny omówić.
2. Zna przynajmniej 3 gry ruchowe i potrafi je przeprowadzić podczas zbiórki drużyny.
3. Zna kilka popularnych gier sportowych – zabaw zespołowych i indywidualnych, które można wykorzystać w czasie zbiórek drużyny.
4. Zna zasady bezpieczeństwa, które obowiązują w czasie zbiórek drużyny i w czasie gier ruchowych oraz ćwiczeń ze sprzętem pożarniczym.

 

Umiejętności:

1. Zorganizował dla członków swojej drużyny bieg patrolowy z konkurencjami przydatnymi w pracy strażaka (bieg po równoważni, wchodzenie po drabinie, przeskok przez rów, próby orientacji, itp.).
2. Potrafi posługiwać się mapą, określić kierunki stron świata za pomocą przedmiotów terenowych i busoli.
3. Umie naszkicować plan sytuacyjny miejsca, w którym się znajduje lub plan działań gaśniczych w terenie.
4. Pomagał w zaplanowaniu i przygotowaniu wycieczki dla całej drużyny (rowerowej, pieszej lub biwaku).
5. Umie planować pracę w drużynie i w sekcji zgodnie z planem pracy drużyny i
 regulaminem MDP.

 

PRZODOWNIK WYSZKOLENIA POŻARNICZEGO

 

Wiedza:
1. Zna oznakowanie funkcyjnych w OSP i Związku, regulamin MDP i stopnie funkcjonariuszy PSP.
2. Wie, co wchodzi w skład i do czego służy uzbrojenie osobiste strażaka.
3. Wie, jakie czynności wykonują strażacy OSP po ogłoszeniu alarmu.
4. Wie, jaki sprzęt znajduje się na wyposażeniu miejscowej OSP i do czego służy.
5. Zna zasady prowadzenia działań ratowniczych w natarciu, obronie i osłonie.

 

Umiejętności:
1. Umie prawidłowo założyć uzbrojenie osobiste strażaka.
2. Umie prawidłowo sprawiać węże i armaturę pożarniczą.
3. Umie pomóc w konserwacji sprzętu pożarniczego, w prawidłowym ułożeniu sprzętu w magazynie i na samochodzie bojowym.
4. Brał udział w ćwiczeniach i zawodach sportowo pożarniczych dla MDP.
5. Umie wymienić i omówić rodzaje środków gaśniczych wykorzystywanych do gaszenia pożarów.

 

ORGANIZATOR PRACY PREWENCYJNEJ

 

Wiedza:
1. Potrafi omówić skutki pożarów oraz ich wpływ na gospodarkę kraju.
2. Zna przepisy przeciwpożarowe obowiązujące w indywidualnym gospodarstwie rolnym, na terenach leśnych i w szkole.
3. Potrafi wymienić oraz omówić przyczyny powstawania pożarów wywołanych przez dzieci i skutki tych pożarów.

 

Umiejętności:

1. Umie posługiwać się i wykorzystywać w pracy z drużyną nowoczesne środki audiowizualne, np.: komputer, prezentację multimedialną, film.
2. Wykonał jedną z następujących prac popularyzujących społeczną działalność strażaka i zagadnienia ochrony przeciwpożarowej w swojej miejscowości: gazetkę ścienną, plakat, hasło, wywieszkę, ostrzeżenie itp.
3. Brał udział w turnieju wiedzy pożarniczej i konkursach plastycznych organizowanych przez Związek OSP RP i PSP.
4. Przygotował wraz z drużyną wizytę młodszych dzieci w remizie OSP.
5. Brał udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu eliminacji środowiskowych OTWP w
 szkole lub w MDP.
6. Przygotował plan zbiórki drużyny na temat zapobiegania pożarom i pomagał w jej przeprowadzeniu.
7. Wykonał przynajmniej dwie prace graficzne ostrzegające przed skutkami lekceważenia obowiązujących zasad bezpieczeństwa pożarowego.

 

 

 

 

 

GRUPA: OGNIKI

 

STRAŻAK TECHNIK

 

Wiedza:
1. Zna rodzaje prądownic wodnych i pianowych oraz ich budowę i zastosowanie.
2. Zna zasady zajmowania stanowiska w przypadku natarcia, obrony i osłony.
3. Zna wady i zalety powszechnie stosowanych środków gaśniczych (wody, piany, CO2, proszków gaśniczych).
4. Wie, jakich materiałów i urządzeń nie można gasić wodą.
5. Wie, na czym polegają różne rodzaje zaopatrzenia wodnego, umie je opisać.
6. Wie, do czego służą i jak zastosować: zbieracz, zasysacz liniowy, wysysacz – injektor, turbopompa, lanca gaśnicza.


Umiejętności:
1. Wziął udział w ćwiczeniach sekcji bojowej w charakterze pomocnika roty i wykazał się umiejętnością pomagania prądownikowi w operowaniu różnymi prądami wody lub piany.
2. Umie zastosować różne rodzaje prądów gaśniczych wodnych i pianowych w natarciu na ognisko pożaru.
3. Umie prawidłowo budować linie wężowe główne, gaśnicze, zasilające i ssawne.
4. Umie zebrać wiadomości o stanie zaopatrzenia miejscowości w wodę, ustalić najdogodniejsze miejsce na ustawienie motopompy oraz wskazać rozmieszczenie hydrantów.
5. Umie opisać i przedstawić zastosowanie różnych pomp pożarniczych: autopomp, motopomp, pomp pływających i szlamowych.
6. Umie opisać strukturę jednostek występujących w działaniach bojowych: rota, zastęp, sekcja, pluton w zależności od obsady samochodu bojowego.

 

STRAŻAK MECHANIK

 


Wiedza:
1. Zna zasady działania, budowy i obsługi motopompy.
2. Zna rodzaje węży pożarniczych, ich przeznaczenie i sposoby konserwacji.
3. Zna wyposażenie węży tłocznych i ssawnych oraz sprzęt do ich obsługi.
4. Potrafi wymienić środki transportowe używane przez straże pożarne.
5. Zna rodzaje drabin używanych w pożarnictwie i ich zastosowanie.

 

Umiejętności:

1. Przygotował i przeprowadził na zbiórce zajęcia na temat "Rozwój techniki w pożarnictwie".
2. Umie prawidłowo przygotować do pracy różnego rodzaju pompy pożarnicze.
3. Umie opisać zasadę działania pompy pożarniczej w czasie ssania i tłoczenia wody.
4. Umie pod nadzorem uruchomić autopompę w samochodzie pożarniczym, umie wskazać właściwe nasady w samochodzie będącym na wyposażeniu OSP.
5. Umie posługiwać się i rozróżnia numery operacyjne stosowane w łączności radiowej MSWiA.
6. Umie nawiązać łączność ze stanowiskiem kierowania za pomocą radiotelefonu samochodowego i nasobnego.
7. Pomagał w konserwacji sprzętu pożarniczego w swojej straży.

 

STRAŻAK ANIMATOR

 


Wiedza:
1. Zna zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego spotkań i zajęć świetlicowych z udziałem dużej ilości uczestników.
2. Zna i potrafi przedstawić na zbiórce przynajmniej dwa wiersze, skecze, piosenki lub inne utwory o tematyce związanej z pracą strażaka i popularyzowaniem ochrony przeciwpożarowej.
3. Zna zasady prawidłowego przygotowania zbiórek szkoleniowych dla MDP.
4. Wie, jak w bezpieczny sposób przygotować i przeprowadzić zajęcia terenowe dla
 sekcji i drużyny.
5. Wie, jak przebiega proces planowania pracy rocznej w sekcji i drużynie.
6. Zna zasady funkcjonowania drużyny, zależności służbowe, schemat organizacyjny i
 regulamin działalności drużyny.
7. Zna historię swojej miejscowości i OSP.

 

Umiejętności:
1. Przygotował samodzielnie i przeprowadził dyskusję na temat przynajmniej 2 artykułów ze "Strażaka", "Przeglądu Pożarniczego" lub w inny sposób przeprowadził akcję popularyzującą czytelnictwo tych pism.
2. Pomagał w prowadzeniu kroniki OSP lub drużyny, organizowaniu kącika dotyczącego historii swojej straży i drużyny, przygotowaniu spotkania z członkami OSP.
3. Przeprowadził na zbiórce, w szkole, na spotkaniu zabawę, zgaduj-zgadulę lub quiz o
 tematyce pożarniczej.
4. Brał udział w opracowywaniu planu pracy drużyny.
5. Pomagał w przygotowaniu młodszych grup dzieci do OTWP.
6. Wspólnie z drużyną rozpropagował i przeprowadził w przedszkolu lub w szkole konkurs plastyczny o tematyce pożarniczej.

 

STRAŻAK OPIEKUN

 


Wiedza:
1. Potrafi zorganizować dla maluchów przynajmniej dwie zabawy lub gry o tematyce strażackiej.
2. Zna i potrafi opowiedzieć przynajmniej trzy gawędy lub opowiadania dla dzieci o
 tematyce pożarniczej. 
3. Zna podstawowe zasady opiekowania się dziećmi i pomagał zajmować się maluchami podczas wycieczki, biwaku itp.

 

Umiejętności:

1. Zorganizował wycieczkę dla dzieci do remizy w "Dniach Ochrony Przeciwpożarowej" lub z innej okazji i zapoznał ich np. z uzbrojeniem osobistym strażaka.
2. Pomagał przy budowie lub konserwacji urządzeń znajdujących się na placu gier i
 zabaw, toru saneczkowego, lodowiska w swojej miejscowości.
3. Zorganizował zajęcia dla dzieci w czasie pozalekcyjnym w remizie lub szkole, ucząc je aktywnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu.
4. Zorganizował rozgrywki sportowe np. z okazji dnia dziecka lub święta strażaka w
 swojej miejscowości.
5. Przygotował ciekawe zajęcia dla drużyny na temat komputerów, korzystania z
 Internetu itp.
6. W porozumieniu z wychowawcą przedszkola lub szkoły przeprowadził z dziećmi zabawę - pogadankę o ostrożnym obchodzeniu się z ogniem i skutkami pożarów.
7. Zapoznał dzieci z młodszych grup z umundurowaniem, odznaczeniami, symbolami specjalności oraz omówił prace i obowiązki członka MDP OSP (w formie zabawy).
8. Przedstawił wraz z drużyną dzieciom w formie teatralnej lub innej zasady bezpiecznego poruszania się po drogach lub udzielania pierwszej pomocy.
9. Potrafi przygotować drużynę do udziału w uroczystościach strażackich.

 

 

 

 

 

 
OSP Stary Chwalim Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja